Der indkaldes til Årsmøde i Aarhus Tigers Cheerleaders.
Tirsdag d. 12.marts 2019 kl. 19.00 i
Festsalen, Rosenvangsskolen, Rosenvangs Alle 49, 8260 Viby J

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretninger
    3.1 Foreningsledelsens beretning.
    3.2 Aktivitetsudvalgets beretning.
4. Godkendelse af revideret regnskab.
5. Godkendelse af det kommende års budget.
    Herunder godkendelse af det kommende års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
    6.1 Forslag om vedtægtsændringer.
7. Valg af Foreningsledelse.
    7.1 Valg af formand for 2 år.
          Jan Rune Jensen ønsker ikke genvalg. Kandidat er: Jakob Ljungberg.
    7.2 Valg af kasserer.
          Birgitte Vallentin Andersen blev valgt for 2 år i 2018.
          Der er således først valg til posten i 2020
    7.3 Valg af 2-4 ledelsesmedlemmer der afgår på skift hvert andet år.
          7.3.a  Valg af 2 medlemmer for 2 år.
                    Martin Riis og Heidi Falkenberg ønsker ikke genvalg.
                    Kandidater er: Catharina Vesterlund og Steffen Damsgaard Sørensen.
          7.3.b  Valg af 2 medlemmer for 1 år.
                    Kandidater er: Tina Damkjær Larentis og Anja Richardy
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.
    Der foreslåes genvalg til Claus Juhlin som revisor.
9. Værtsskab for DM i Cheerleading 2020.
    Der ønskes en tilkendegivelse om hjælpere til opgaven. 
10. Eventuelt.   

Med venlig hilsen
Aarhus Tigers Cheerleaders
Cheerledelsen

§ 7. ÅRSMØDE

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest otte dage før årsmødet. Forslag kan indsendes på mail info@tigerscheer.dk


Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside fem dage før årsmødets afholdes og udsendes på mail eller brev til medlemmerne og/eller disses forældre

Stk. 5. Stemmeret har foreningsledelsen, aktive seniormedlemmer og aktive ungdomsmedlemmer ifølge forældre eller værge samt forældre til juniormedlemmer. Den stemmeberettigede skal have været medlem af foreningen senest en måned før årsmødet og må ikke være i kontingentrestance.

7.5.a. Der kan kun afgives en stemme per aktiv ungdomsmedlem/juniormedlem.
7.5.b. Hver person kan kun have én stemme.
7.5.c. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
7.5.d. Æresmedlemmer og støttemedlemmer kan uden stemmeret overvære årsmødet.
7.5.e. Man anses for at være seniormedlem fra ens fyldte 18 (attende) år.